+48 512 521 555 rent@rentaflat.pl

Regulamin

REGULAMIN

rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali rentaflat.pl

(„Regulamin”)

Regulamin stanowi o prawach i obowiązkach Usługobiorcy („Klient”) oraz Usługodawcy – Rental Service Sp. z o.o. Al. Solidarności 71/01, 00-090 Warszawa, NIP: 5252755746 (zwanego dalej rentaflat.pl), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez rentaflat.pl, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Dokonanie przez Klienta rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem strony internetowej www.rentaflat.pl.

Regulamin doręczany jest także Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą poprzez portal rentaflat.pl.

 DEFINICJE:

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:

 1. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez rentaflat.pl,
 2. rentaflat.pl– należy przez to rozumieć Usługodawcę tj. Rental Service Sp. z o.o. Al. Solidarności 71/01, 00-090 Warszawa, NIP: 5252755746
 3. Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: rentaflat.pl, której właścicielem jest rentaflat.pl,
 4. Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej pomiędzy Klientem a rentaflat.pl Umowy,
 5. Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez rentaflat.pl,
 6. Siła Wyższa – należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

Osoby Niepełnoletnie –należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18.

1. WSTĘP

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez rentaflat.pl, a także zasady płatności, procesu reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.
 2. Adresem do korespondencji jest: Al. Solidarności 71 lok. 01 00-090 Warszawa, a adresem poczty elektronicznej rentaflat.pl jest: rent@rentaflat.pl

2. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez rentaflat.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu usług z rentaflat.pl.
 2. rentaflat.pl zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu usług z rentaflat.pl i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny Usługi.
 3. Klient dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu usług z pl lub telefonicznie pod numerami telefonów +48 512 521 555, +48 572 973 555, +48 573 273 555 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rent@rentaflat.pl co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem i rentaflat.pl.

3. ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI

 1. Klient rezerwuje lokal oferowany przez rentaflat.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu usług z rentaflat.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 512 521 555 lub na adres poczty elektronicznej: rent@rentaflat.pl.
 2. Klient dokonując rezerwacji wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu. Pobyt liczony jest w dniach. Rezerwacja telefoniczna lub na adres poczty elektronicznej dokonana jest po otrzymaniu przez Klienta od rentaflat.pl potwierdzenia rezerwacji na adres poczty elektronicznej Klienta. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji rentaflat.pl przesyła Klientowi Regulamin.
 3. Jeżeli Klient dokonuje rezerwacji telefonicznie lub osobiście na ten sam dzień lub po 20:00 dnia poprzedzającego rezerwację nie jest wymagane przez rentaflat.pl potwierdzanie rezerwacji opisanej w punkcie 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem osobiście w Serwisie Internetowym rentaflat.pl lub u pracownika rentaflat.pl w chwili dokonywania płatności.
 4. Lokale oferowane przez rentaflat.pl są przeznaczone do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych przez Klienta w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać ilości osób maksymalnie przeznaczonych dla danego lokalu.
 5. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji rentaflat.pl przesyła Klientowi Regulamin.
 6. Klient zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 24h (tj. od poniedziałku do soboty) od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, uiścić przelewem lub poprzez płatność online (np. przez DotPay) bankowy wskazany w § 3 ust. 10 Umowy lub poprzez obciążenie karty kredytowej na rachunek, kwotę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % Ceny Usługi. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego rentaflat.pl.
 7. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej w terminie tam wskazanym, kreuje po stronie rentaflat.pl uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 8. Płatności Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej, następuje przelewem na rachunek bankowy rentaflat.pl wskazany w potwierdzeniu rezerwacji lub poprzez obciążenie karty kredytowej Klienta. Płatność winna nastąpić przed rozpoczęciem pobytu, lub przy zaznaczeniu takiej opcji, najpóźniej przy zameldowaniu przy pomocy karty płatniczej lub gotówką.
 9. W sytuacji, kiedy Klient zapłacił rentaflat.pl przelewem bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, a środki nie zostały zaksięgowane na rachunku bankowym rentaflat.pl to jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz rentaflat.pl.
 10. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 8 powyżej, kreuje po stronie rentaflat.pl uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia rentaflat.pl informuje Klienta w dniu rozpoczęcia pobytu.
 11. Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego rentaflat.pl.
 12. Klient dokonując rezerwacji przekazuje informacje niezbędne do procesu rezerwacji (w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

4. WARUNKI POBYTU

 1. Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15:00 pierwszego dnia określonego w Umowie i w rezerwacji i kończy ostatniego dnia o godzinie 11:00.
 2. Opuszczenie przez Klienta lokalu po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub na adres poczty elektronicznej uzgodnieniu tego faktu z rentaflat.pl i otrzymaniu zgody rentaflat.pl. Jednakże opuszczenie lokalu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny uzgodnionej z rentaflat.pl
 3. W razie opuszczenia lokalu po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu, rentaflat.pl nałoży na Klienta opłatę w wysokości 200 zł.
 4. Cisza nocna obowiązuje w lokalu w godzinach 22.00 – 6.00.
 5. Klient zobowiązany jest do kontaktu z rentaflat.pl za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie co najmniej na 1 dzień przed przyjazdem w celu ustalenia szczegółów dotyczących zameldowania i odbioru kluczy. W przypadku rezerwacji na ten sam dzień konieczny jest jak najszybszy kontakt z rentaflat.pl
 6. rentaflat.pl dysponuje recepcją pod adresem Al. Solidarności 71 lok.01 (w przyziemiu domofon 222). Klient może odebrać w nim klucze od zarezerwowanego lokalu i tu dokonać płatności. Recepcja czynna jest w godzinach 10:00 – 22:00. Klient przed przybyciem do recepcji zobowiązany jest jednak do kontaktu z rentaflat.pl telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail i powiadomić rentaflat.pl o orientacyjnej godzinie przybycia.
 7. W przypadku, gdy wszelkie formalności dotyczące pobytu Klienta zostały zrealizowane za pomocą poczty e-mail oraz dokonana jest opłata za pobyt w całości rentaflat.pl może przekazać informacje dotyczące samodzielnego wejścia do lokalu.
 8. W lokalu może przebywać bezpłatnie dziecko do lat czterech, gdy śpi z dorosłym opiekunem lub w łóżeczku zapewnionym przez Klienta, co nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli ani ręczników. Jeżeli w lokalu ma przebywać więcej niż jedno dziecko do lat czterech przypadające na jednego opiekuna, wówczas koszt pobytu dziecka jest płaty zgodnie z Ceną Usługi. Istnieje możliwość wstawienia do lokalu łóżeczka dziecięcego za opłatą 50 zł uiszczaną przez Klienta najpóźniej w dniu zameldowania.
 9. Zameldowanie Klienta w godzinach 22.00 – 24.00 jest możliwe za uprzednim poinformowaniem i wyrażeniu zgody przez rentaflat.pl. Z tytułu zameldowania w godzinach późniejszych Klient ponosi dodatkową opłatę w wysokości 40 zł uiszczaną przez Klienta najpóźniej w dniu zameldowania.
 10. W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu rentaflat.pl jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu spisania danych osobowych Klienta i sporządzenia skanu lub fotokopii tego dokumentu. W celu weryfikacji rentaflat.pl może poprosić o okazanie Klienta drugiego dokumentu tożsamości.
 11. Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności
  w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych
  w sąsiednich lokalach.
 12. W oferowanych przez rentaflat.pl lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych.
 13. rentaflat.pl przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach. Klient zobowiązany jest wówczas do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
 14. W przypadku powzięcia informacji określonych w ust. 13 powyżej, rentaflat.pl jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w lokalu. Jeżeli powyżej wymieniona interwencja służb wygeneruje jakiekolwiek koszty Klient zobowiązany jest do ich uiszczenia.
 15. W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 12 powyżej, rentaflat.pl nakłada na Klienta opłatę w wysokości 500 zł. płatną w dniu wymeldowania, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 16. Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności,
  w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar.
 17. W wyposażeniu lokalu znajduje się czysta pościel oraz ręczniki. Dodatkowa wymiana ręczników lub pościeli możliwa jest po uprzednim poinformowaniu rentaflat.pl o takiej potrzebie i poniesieniu przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł płatnej najpóźniej w dniu wymeldowania z lokalu.
 18. Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie rentaflat.pl.
 19. Klient zobowiązany jest przy wymeldowywaniu się z lokalu do zwrotu kluczy oraz pilota do garażu. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub zaginięcie kluczy do lokalu oraz pilota, a rentaflat.pl jest uprawniony do dochodzenia od Klienta wynikłej stąd szkody.
 20. W niektórych lokalach możliwe jest zamieszkanie Klienta wraz ze zwierzęciem domowym po uprzednim poinformowaniu o tym rentaflat.pl, otrzymaniu zgody rentaflat.pl i uiszczeniem z tego tytułu dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł płatnej przez Klienta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
 21. W lokalach obowiązuje całkowity zakaz organizowania przez Klienta spotkań i imprez towarzyskich mogących w jakikolwiek sposób zakłócić ciszę nocną oraz porządek lokalu. W razie powzięcia informacji przez rentaflat.pl o organizowaniu przez Klienta w lokalu imprezy towarzyskiej lub spotkania zakłócającego ciszę nocną oraz porządek lokalu rentaflat.pl przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Klient zobowiązany jest wówczas do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
 22. W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 21 powyżej, rentaflat.pl nakłada na Klienta opłatę w wysokości 1000 zł. płatną w dniu wymeldowania, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 23. Przedmioty pozostawione przez Klienta w lokalu, po wymeldowaniu się z niego, zostaną zdeponowane w recepcji rentaflat.pl na okres 14 dni. Mogą zostać odesłane przez rentaflat.pl na koszt Klienta pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku kontaktu, rentaflat.pl uznaje takie mienie za porzucone w rozumieniu art. 180 kodeksu cywilnego. Klienta adresu, rentaflat.pl uprawniony jest do pozostawienia przedmiotów w odpłatnym depozycie lub postąpienia z nimi według przepisów o rzeczach zgubionych lub znalezionych.

5. REZYGNACJA Z REZERWACJI

 1. rentaflat.pl i Klient uprawnieni są do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.
 2. Brak płatności, o których mowa w § 3 Umowy poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę rentaflat.pl wynikającą z rezygnacji Klienta z pobytu w lokalu, przy tym nie więcej niż 50% Ceny Usługi.
 4. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.
 5. Jeżeli rentaflat.pl, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu Klienta lub w trakcie jego pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować rentaflat.pl, czy:
  1. akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo
  2. odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wszystkich wniesionych świadczeń.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. rentaflat.pl odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.

Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta, lub zwierząt.

7. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić rentaflat.pl na piśmie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e mail w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 2. rentaflat.pl rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej
 3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji rentaflat.pl uzasadnia na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

8. REZERWACJA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny rentaflat.pl
 2. Opiekun lub przedstawiciel ustawowy przesyła skan zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, na adres elektroniczny rentaflat.pl w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez Osobę Niepełnoletnią. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do rentaflat.pl w terminie wskazanym powyżej rezerwacja jest automatyczne anulowana.

W razie niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza rezerwacyjnego co do wieku Klienta i stwierdzenia przez rentaflat.pl w dniu zameldowania, że Klient jest Osobą Niepełnoletnią, rentaflat.pl wyśle niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta, wyznaczając im 2 godziny na przesłanie informacji. Rezerwacja po upływie powyższego czasu zostanie anulowana.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – “RODO” iw związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta rentaflat.pl informuje, że:
 2. Administratorem danych jest rentaflat.pl. Dane kontaktowe Administratora dostępne są na stronie internetowej, na której Klient dokonuje rezerwacji.
 3. Dane przetwarzane są w celach dotyczących realizacji umów zawartych przez rentaflat.pl danych, promocji jego usług, a także umożliwienia mu kontaktów z Klientem. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 4. Przetwarzanie danych Klienta związane jest z dokonywaniem rezerwacji w rentaflat.pl.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez rentaflat.pl zgodnie z umową zawartą z rentaflat.pl.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od rentaflat.pl. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 9. pl nie będzie profilował danych osobowych, a także nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów
  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.
 3. Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy.
 4. Wszelkie spory pomiędzy rentaflat.pl a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.